Sidste nyt (klik her)

 

Videokonsultation via app´en: Min Læge 

For at kunne lave en videokonsultation med lægen, skal du:
– være oprettet på hjemmesiden (www.66176600.dk)
– have hentet følgende app til din telefon: Min Læge
App´en Min Læge er tilgængelig i hhv. App-store og Google Play
Der logges på med NemId.

Du skal have booket en tid med klinikken for at lave en videokonsultation med lægen.
Nogle minutter før den aftalte tid åbner du app´en: Min Læge og vælger videokonsultation.
Du kommer nu ind i et “venteværelse”, og når lægen er klar til den aftalte tid, logger han på.
Videokonsultationen er nu igang.

 

Covid vaccination

Klinikken er tilmeldt og tilbyder covid vaccination.
Ring til klinikken for tid.


Sundhedsforsikring

Mange patienter har en sundhedsforsikring. Der kan opstå problemer med at skelne mellem
privat og offentlig ydelse i forbindelse med benyttelse heraf.

Hvis du ønsker at benytte din sundhedsforsikring, og sundhedsforsikringen beder dig om
en henvisning fra din læge, skal du bestille en konsultationstid.

 1. Hvis den praktiserende læge finder behov for henvisning til undersøgelse eller behandling,
  udstedes henvisning uden yderligere beregning. Denne henvisning kan bruges i det
  offentlige eller private regi.
 1. Hvis det lægefagligt set ikke findes nødvendigt med henvisning eller hvis den
  behandling der efterspørges ikke er dækket af det offentlige (fx psykologsamtaler
  vedrørende stress, diætistbehandling, akupunktur m.fl.), kan der godt udstedes en
  lægeerklæring til sundhedsforsikringen med beskrivelse af det helbredsmæssige
  problem samt forslag til evt behandling. Denne erklæring er sygesikringen
  uvedkommende og er derfor ikke dækket af sygesikringen.
  Den skal betales af patienten selv, som herefter i nogle tilfælde kan få den dækket
  af sit forsikringsselskab.

Honoraret for henvisning til sundhedsforsikring er 500,00kr og betales i konsultationen.

Nogle sundhedsforsikringer refunderer derefter udgiften til henvisningen.

Hvis et sygdomsproblem indebærer, at du har ret til at blive henvist til undersøgelse eller
behandling i det offentlige og i stedet for hellere vil benytte dig at din sundhedsforsikring,
kan du bede lægen printe henvisningen ud og selv sende den til din sundhedsforsikring.
I dette tilfælde er henvisningen gratis for dig.

Rent teknisk vil det i de tilfælde hvor man opfylder kriterierne for henvisning til en offentlig
ydelse fortsat være det offentlige der betaler, også selvom det måske er forsikringen der
hjælper med at finde en hurtigere tid hos fx en speciallæge. Derfor skal de regler der
gælder for henvisning indenfor det offentlige overholdes nøje.

Vi anbefaler altid at du kontakter dit forsikringsselskab forud for tidsbestilling i vores klinik.
Nogle selskaber ønsker en særlig attest udfyldt, denne vil de så sende til dig eller bede dig
printe selv inden konsultationen.

Attestarbejde udføres såvidt muligt indenfor 5 hverdage. (Hvis du ønsker at din problemstilling
skal gå foran patienter der har bestilt en almindelig tid kan prisen være højere)

Her er 2 ting der ofte går galt:

“hvorfor kan lægen ikke bare sende en henvisning per mail” :

Fordi det ikke er meningsfuldt! Hvis der ikke udføres en lægelig opgave
– så er der ingen grund til at involvere en læge. Mon ikke forsikringen forlanger
at der er foregået en konsultation?

“Hvorfor koster noget penge, hvorfor er ikke alt gratis?”

En simpel huskeregel er: Hvis du går til lægen og spørger – kan mit problem diagnosticeres
og behandles? – så er det dækket af sygesikringen.

Men hvis du ikke ønsker lægens vurdering, feks “jeg ønsker fysioterapi via min
forsikringsdækning”- så er det ikke dækket af sygesikringen og du skal betale for
en konsultation derom.

 

App: Min Læge 

PLO og Sundheds-og Ældreministeriet har lanceret app’en Min Læge, der giver patienterne
en mobiladgang til egen læge

Med app´en Min Læge får du nedenstående muligheder:

 • Oplysninger om din praktiserende læge, herunder kontaktoplysninger,
  åbningstider og ferieafløser
 • Mulighed for at se tidligere og kommende aftaler med lægen
 • Påmindelser om aftaler, vaccinationer m.m.
 • Aktuelle henvisninger fra lægen
 • Oversigt over udførte og anbefalede vaccinationer
 • En indbakke hvor lægen kan kontaktes med spørgsmål
 • Medicin (viderestilling til appen Medicinkortet)
 • Mulighed for at se udvalgte diagnoser og forløbsplaner

Og det sidste nye er videokonsultation.

App´en Min Læge er tilgængelig i hhv. App-store og Google Play

 

 

Kopi af din lægejournal

En kopi af din lægejournal koster 10 kr. pr. side
– dog max 200 kr. + porto, hvis du ikke selv afhenter den i klinikken.

 

Attest til kørekort

Du bedes medbringe et pasfoto til din aftale med lægen.
Attesten koster 450 kr., og du kan betale med MobilePay på dagen.

 

Billedemateriale – fremsendelse på mail

Hvis lægen beder dig om at sende et billede på mail, sender du mail til:
svarmailg21@gmail.com, hvor du skriver dit navn og fødselsdato / ikke cpr.nr.
samt en kort beskrivelse af problemet.
Du vil få svar via selvbetjeningen / e-konsultation.

Mailen er kun til billedemateriale iflg aftale
– alle andre henvendelser skal ske via selvbetjeningen / e-konsultation.

 

Influenza vaccine pr. 1. november 2019

Vær opmærksom på, at vaccinen først tilbydes fra 1. november
– og ikke 1. oktober som sidste år.
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2019/den-gratis-influenzavaccine-skifter-startdato  

 

Hvis du tilhører en af de nedenstående grupper eller er førtidspensionist, er vaccinationen gratis:

 • er 65 år eller derover,
 • har en kronisk sygdom, for eksempel KOL, astma og diabetes,
 • er svært overvægtig (BMI > 40),
 • eller er gravid og mere end 12 uger henne.

Tilhører du ikke ovenstående grupper, koster vaccinen 150 kr. 

 

Priser

Oversigt over de ydelser, der ikke er fastsat af PLO (Praktiserende Lægers Overenskomst),
men af lægehuset selv.
Der vil således være flere ydelser, der er egenbetaling for, men disse vederlag er fastsat
af PLO og figurerer derfor ikke på nedenstående liste.

Priserne er gældende fra 1. marts 2019
Priserne er inkl. moms.

Henvisning til privat sundhedsforsikring                 kr. 500,00
Attest, uddannelsessted (folkeskole / ud over folkeskole)       kr. 300 – 400,00
Kørekortattest / husk et pasfoto                 kr. 500,00
Ansøgning om invaliditetsskilt til bil                 kr. 450,00
Dykkerattest                 kr. 500,00
Attest udvekslingsstudent              kr. 1.000,00
Ansøgning Montebello                 kr. 350,00
Attest, adoption              kr. 1.250,00
Attest, lovlig udeblivelse i retten                 kr. 450,00
Attest, livstruende/kritisk sygdom                 kr. 400,00
Attest, levnedsmiddel                 kr. 300,00
Attest, opholdstilladelse    kr. 400 – 1.000,00
Attest, A-kasse                 kr. 450,00
Attest, varighed eller mulighedserklæring                 kr. 525,00
Certifikat vedrørende medicin v/ rejse udenfor EU                 kr. 500,00
Konsultation, info om rejsevacciner                 kr. 400,00
Vaccination uden rejsekonsultation                 kr. 250,00
Attest ved afbestilling af rejse                 kr. 550,00
Privat telefonkonsultation                 kr. 200,00
Privat blodprøve                 kr. 200,00
Privat EKG                 kr. 200,00
Gruppe 2, konsultation egenbetaling                 kr. 400,00
Gruppe 2, telefonkonsultation egenbetaling                 kr. 100,00
Gruppe 2, e-konsultation egenbetaling                 kr. 100,00

 

 

Gode henvisninger og link:

Den offentlige sundhedsportal: www.sundhed.dk
Her kan du finde information om sundhed og sygdom, og du kan logge på
og få adgang til dine sundhedsdata.

Der findes en god søgefunktion på sundhed.dk
– klik her: Patienthåndbogen på Sundhed.dk

Astma-Allergi Danmark

 

Privatlivspolitik

Patient information
Behandling af oplysninger

I forbindelse med Læge Bo Gamborg Nielsens undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Læge Bo Gamborg Nielsen behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

Navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, personnummer, køn, familie- og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Dokumentationspligt
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode og lignende og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 • I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser)
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald)
 • Politi og domstole
 • Sociale myndigheder
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere:

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

XMO CMG (journalsystem)

Andre IT-leverandører

DAK-E (digitale forløbsplaner)

DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.